โครงการคุณภาพ เพื่อชีวิตคุณภาพ

Khon Kaen Jazz Festival x Pimangroup

ชื่อ* :
เพศ : สถานะภาพ :
เบอร์โทร* : Email* :
อายุ* : การศึกษา :
อาชีพ : รายได้เฉลี่ย :
อื่นๆ :
มาจาก : ทราบข่าวจาก :

อื่นๆ:
ถ้ามีงานครั้งหน้าสนใจที่จะเข้าร่วมอีกมั้ย :
มาแน่นอนหากมีโอกาสจะมาอีกไม่แน่ใจ
ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมงาน Khon Kaen Jazz Festival 2018
ประเด็นความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง
ระยะเวลาในการจัดงาน
สถานที่จัดงาน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัย
ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
การประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :